polski   english
Kluczowym elementem funkcjonowania każdej firmy jest sprawne działanie księgowości Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, to odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych oraz dostarczenie informacji zarządczych Raporty z realizacji budżetu oraz raporty z realizacji budżetu to podstawa kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksową obsługę księgową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb

Raporty i analizy

Proponowane przez nas usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, to nie tylko odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych ale również dostarczanie informacji zarządczych.  Dzięki tym informacjom i sporządzonym raportom, nasi Klienci posiadają bieżące informacje o sytuacji w firmie.

Przykładowe raporty i analizy to:
  • bilans, rachunek zysków i strat, cash flow
  • pakiety konsolidacyjne niezbędne do sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych udziałowców Klienta
  • zestawienie należności i należności przeterminowanych w podziale na daty ich wymagalności
  • zestawienie zobowiązań i zobowiązań przeterminowanych w podziale na daty ich wymagalności
  • raporty zarządcze, w szczególności wynik na poszczególnych obszarach działalności, np. w podziale na kontrahentów, towary, projekty, świadczone usługi, itp.
  • inne raporty przygotowane w oparciu o specyficzne potrzeby Klienta