polski   english
Proponowane przez nas usługi są nie tylko skuteczne ale dopasowane do każdego naszego klienta oraz jego procesów wewnętrznych Wartość naszych działań uzależniona jest od naszych efektów Zdobyte doświadczenie pozwala nam zaproponować naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie w wielu obszarach działalności Zespół DCGROUP FINANCE Sp. z o.o. stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem

Jak spółka zaksięguje wydatki na obsługę prawną
wypowiedź dla Dziennika Gazety Prawnej
Edyta Meler,
biegły rewident w DCGROUP FINANCE

Jak spółka zaksięguje wydatki na obsługę prawną

 

Spółka wynajęła  prawnika, który prowadzi obsługę prawną w procesie. Jak taki koszt ująć w księgach rachunkowych?

 

Edyta Meler

biegły rewident w firmie DCGroup Finance

 

Z punktu widzenia bilansowego należy rozważyć, czego dotyczy dana sprawa sądowa.

W przypadku procesu związanego z nową inwestycją w okresie jej realizacji np. budową hali produkcyjnej, koszty ewidencjonuje się: strona Wn konta 080 - Środki trwałe w budowie, strona Ma konta 202 - Rozrachunki z dostawcami. Wynika to z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

 

Gdyby sprawa sądowa dotyczyła sprzedanego środka trwałego, np. linii produkcyjnej, to koszty te w roku ujęcia sprzedaży zwiększyłyby koszt związany ze sprzedażą środków trwałych i powinny być ujęte w księgach rachunkowych: strona Wn konta 746 - Wartość sprzedanych składników aktywów trwałych, strona Ma konta 202 - Rozrachunki z dostawcami. Taka ewidencja wynika z definicji pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,  zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy, mówiącym m.in. o zaliczeniu kosztów i przychodów związanych ze sprzedażą środków trwałych do pozostałej działalności operacyjnej.

 

Jeśli postępowanie sądowe związane byłoby z restrukturyzacją działalności jednostki, zaniechaniem określonego rodzaju działalności, w tym sprzedaży zorganizowanej części jednostki, to koszty te zwiększyłyby straty nadzwyczajne, w korespondencji z kontem 202 - Rozrachunki z dostawcami. Podejście takie podyktowane jest koniecznością ujęcia w stratach nadzwyczajnych zdarzeń trudnych do przewidzenia, niezwiązanych z działalnością operacyjną jednostki ani z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o rachunkowości).

 

Jednak najczęściej sprawy sądowe i koszty związane z obsługą prawną zaliczane będą do pozostałych kosztów operacyjnych, ewentualne kosztów rodzajowych – konto 420 - Usług obcych. Jednostka prowadząca działalność handlową, która pozwała swojego dłużnika o zapłatę ceny za sprzedane towary, koszty obsługi prawnej zaliczy do kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Jednak te same koszty w jednostce zajmującej się szeroko pojętą windykacją należności zostaną zaliczone do usług obcych, gdyż jest to koszt bezpośrednio dotyczący jej podstawowej działalności operacyjnej.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przypadki, koszty obsługi prawnej mogą wpływać na wysokość aktywów trwałych bądź na wynik finansowy w ramach podstawowej działalności operacyjnej czy pozostałej działalności operacyjnej lub na wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Należy podkreślić, że odpowiednie ujęcie kosztów obsługi prawnej umożliwia prawidłowe dokonanie oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki, co jest głównym celem rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).